بزرگ‌ترین مرجع علمی آموزش‌های آرایش دایم دارای کتاب و تکنیک‌های منحصر، پرومیزد می‌باشد.